Centrum Pomocy 

Fiducja.pl – postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i rozwiązać Państwa problemy i  pomogą nam w dochodzeniu odszkodowań

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów:

1. Za co mogę otrzymać odszkodowanie?

Jeśli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę (np. wypadki komunikacyjne), błędów medycznych lub odpowiedzialnego za wypadek z tytułu posiadanego przez niego mienia i/lub prowadzonej działalności gospodarczej,  doznasz obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu możesz oczekiwać:

  • Zwrotu poniesionych kosztów na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem również za opiekę domową
  • Renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
  • Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres czasu lub mogą wpływać na zmniejszenie Twoich dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem
  • Zwrotu kosztów za rzeczy, sprzęt, urządzenia, pojazdy które w czasie wypadku uległy zniszczeniu.
  •  Zadośćuczynienia za doznany ból i krzywdę

2. Ile mogę otrzymać?

Wysokość kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia jest ściśle uzależniona od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany (z reguły wyrażany procentowo) to podstawowy, aczkolwiek nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania. Aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie jak najwyższego świadczenia, Fiducja.pl ma swoich adwokatów, radców prawnych, mediatorów, zapewniamy pełną obsługą prawną.. Powierzając sprawę w ręce Fiducja.pl masz pewność, że zajmują się nią wysoko wykwalifikowani specjaliści. Pieniądze, które otrzymasz, to forma rekompensaty doznanych przez Ciebie cierpień fizycznych i psychicznych.

Zadośćuczynienie jest rekompensatą niemajątkową za szkody związane z ciałem i zdrowiem poszkodowanego: więcej:

3. Dlaczego wybrać Fiducja.pl?

Fiducja.pl to firma zatrudniająca doświadczonych i sprawdzonych specjalistów z zakresu likwidacji szkód, prawników, rzeczoznawców, inspektorów bhp, lekarzy orzeczników. Nasi ludzie posiadają wieloletnie doświadczenie po drugiej stronie; gdyż w większości pracowali w zakładach ubezpieczeń lub współpracowali z zakładami ubezpieczeń. Prowadzimy skuteczne dochodzenie odszkodowań w zakresie wypadków, odpowiedzialności cywilnej, szkód transportowych, błędów medycznych. Prowadzimy również dochodzenie roszczeń będących już w toku postępowań.

Doskonale znają zasady i procedury likwidacji szkód w towarzystwach i dlatego są tak skuteczni w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań dla swoich klientów.

4. Ile to kosztuje ?

Nie ponosisz żadnych kosztów z góry. Nasze wynagrodzenie jest prowizją od wypłacanych Tobie kwot i płacisz nam dopiero po przyznaniu odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Jedynym kosztem jest drobna opłata za pełnomocnictwo (17 zł za pełnomocnictwo opłacane we właściwym urzędzie miasta i/lub gminy).

W odróżnieniu od konkurencji, nie wymagamy żadnych opłat wstępnych, ani zaliczki. Działamy na zasadzie success fee – jeżeli pomyślnie zakończymy Twoją sprawę, rozliczamy się po wypłacie odszkodowania, otrzymując od Ciebie uzgodnioną prowizję. Dlatego jak sam widzisz – Twój sukces jest naszym sukcesem. W ten sposób masz pewność, że dołożymy wszelkich starań, abyś wygrał należne odszkodowanie. Nie pobieramy opłat także za weryfikację dokumentów czy dojazd do Ciebie.

 

Nie pobieracie opłat wstępnych i zaliczek, ale rozliczacie się na zasadzie prowizji. Ile ona wynosi?

 

Nasza prowizja nie jest stała – jej wysokość jest uzależniona od sprawy – jej złożoności oraz nakładów pracy, jakie będziemy musieli ponieść w związku z gromadzeniem dokumentacji. Jednak o wysokości prowizji zostaniesz poinformowany przed podpisaniem umowy. Ze swojej strony gwarantujemy także fakt, że nasze wynagrodzenie jest jednym z najniższych na rynku, mimo że oferujemy najlepszą kadrę, doświadczenie i profesjonalizm w działaniach oraz pełne zaangażowanie.

 

5. Ile minie czasu zanim dostanę pierwsze pieniądze?

To jak długo będziesz musiał czekać na odszkodowanie niestety nie jest całkowicie uzależnione od nas, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników, a przede wszystkim stopień, w jakim sprawa jest skomplikowana. Niektóre sprawy udaje się załatwić poprzez mediacje i ugodę ze sprawcą lub towarzystwem ubezpieczeniowym go reprezentującym i udzielającym mu ochrony ubezpieczeniowej. Bardzo ważną rolę odgrywa także czas i kompletność dostarczonej dokumentacji będącej potrzebnej w celu uzyskania odszkodowania.

Dla Ubezpieczyciela opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji lub braki w tejże, mogą w ramach narzuconych przez prawo norm czasowych przeciągać wypłatę odszkodowania. Dlatego też z ogromną starannością sprawdzamy niezbędne pisma i stopień ich kompletności.

6. Sprawca nie przyznaje się do winy, czy na odszkodowanie muszę czekać do zakończenia sprawy karnej?

Ten argument wysuwany przez przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych często nie ma prawnego uzasadnienia. Wyjaśnienie okoliczności wypadku nie wymaga wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zakład ubezpieczeń ustalił okoliczności w drodze tzw. „likwidacji szkody” przeprowadzonej przez jego organy. Nasi adwokaci mogą dużo pomóc w takich sprawach i dopomóc w szybszym wyjaśnieniu takich przypadków.

7. Nie wiem kto jest sprawcą wypadku ponieważ uciekł z miejsca zdarzenia. Czy mam szanse na jakieś pieniądze?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie na policję i skontaktować się z nami, aby uzyskać niezbędne informacje, ponieważ w wielu przypadkach można liczyć na odszkodowanie. Jeżeli ustalimy, że należy Ci się zadośćuczynienie za szkodę na osobie, osobie i mieniu, wypłatę należnego Tobie świadczenia uzyskamy od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

8. Nie mam żadnych widocznych obrażeń ciała czy coś mi się należy?

Wypadek to przeżycie traumatyczne, w związku z czym możesz w jego wyniku doznać tylko fizycznych obrażeń ciała, ale także rozstroju zdrowia w sferze psychicznej. Jeżeli doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, należy Ci się odszkodowanie. Nasza rola polega na udowodnieniu, że nawet niewielkie obrażenia mogą powodować duży dyskomfort, za który powinieneś otrzymać zadośćuczynienie.

9. W wypadku zginęła bliska mi osoba. Jakiego odszkodowania mogę się spodziewać?

Śmierć osoby bliskiej to przede wszystkim ból i cierpienie dla jej najbliższych. Z tego tytułu Tobie oraz innym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie. Poza tym przysługuje Ci zwrot kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka, które niejednokrotnie mogą być wysokie (świadczenie ZUS nie pokryje wszystkich kosztów związanych z pogrzebem). Śmierć bliskiej osoby może także doprowadzić do pogorszenia się Twojego statusu materialnego – wówczas warto starać się o odszkodowanie lub/i rentę z tego tytułu.

10. Czy można oczekiwać odszkodowania, jeżeli sprawcą wypadku jest moje dziecko, które w jego wyniku doznało uszczerbku na zdrowiu?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wieku dziecka, ponieważ osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 lat w świetle prawa nie można jednoznacznie przypisać winy, jednak można uznać, że małoletni przyczynił się do powstania wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostanie pomniejszone o stopień przyczynienia. To, czy można w danej sprawie liczyć na odszkodowanie, będzie zależało od okoliczności wypadku

11. Nie miałem wykupionego ubezpieczenia, ale poważnie ucierpiałem w wypadku. Czy należy mi się odszkodowanie?

W sytuacji, w której to nie Ty jesteś sprawcą wypadku, ale jego następstwem są poważne obrażenia, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w miejscu użyteczności publicznej lub jest to wypadek komunikacyjny, wypłata może nastąpić z polisy OC od osoby lub instytucji odpowiedzialnej za to zdarzenie.

12. Czy należy mi się odszkodowanie, jeżeli sprawca nie miał polisy OC?

Tak. Jeżeli sprawca szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miał obowiązek zawarcia polisy OC, wówczas szkodę likwiduje nie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec winnego wypadku wszczęte zostanie także postępowanie regresowe. Natomiast jeśli sprawcą jest inny podmiot odpowiedzialny za skutki wypadku, odszkodowania będziemy dochodzić bezpośrednio od tego sprawcy.

13. Czy jeżeli wypadek miałem kilka lat temu, mogę jeszcze ubiegać się o odszkodowanie?

Tak,  pod warunkiem, że sprawa nie uległa przedawnieniu, którego okres wynosi najczęściej 3 lata. Może on jednak ulec wydłużeniu, jeżeli poniesione przez Ciebie szkody były następstwem czynu niedozwolonego – wówczas jest to okres 20 lat od daty wypadku. Najrozsądniej skontaktować się wcześniej w takiej sytuacji z nami – postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i poczynimy odpowiednie kroki w kierunku odzyskania odszkodowania.

14. Leczenie nie zostało zakończone. Czy mogę już teraz ubiegać się o odszkodowanie?

Tak. Już teraz możesz ubiegać się o zaliczkę na poczet leczenia i rehabilitacji, jak również o zwrot dotychczas poniesionych kosztów. Nasi eksperci określą na podstawie dokumentacji medycznej kiedy i w jakiej wysokości można ubiegać się o odszkodowanie. Często jest możliwe przed formalnym zakończeniem leczenia.

15. Jeśli w sądzie orzeczono, że przyczyniłem się do zaistnienia wypadku/jestem współwinny, czy mogę dostać odszkodowanie?

Tak. Kwota zadośćuczynienia oraz refundacja kosztów zostaną pomniejszone stosownie do stopnia przyczynienia się. Nasi eksperci upewnią się, że orzeczony stopień przyczynienia będzie najniższy z możliwych.

16. Jakie muszę posiadać dokumenty, aby uzyskać odszkodowanie?

Dochodzenie odszkodowań to czasami trudny proces. Najlepiej być do niego jak najlepiej przygotowanym.

Przede wszystkim powinieneś przygotować:

  • dowód osobisty;
  • dokumentację medyczną (dotyczącą leczenia po wypadku, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie lub zakup sprzętu medycznego);
  • dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy wypadku);
  • dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku).
  • Błędy medyczne wymagają szczegółowej dokumentacji – prosimy o przygotowanie pełnej dokumentacji medycznej, opisu sprawy i przebiegu leczenia.

17. Jak prawidłowo wyliczyć wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, co bierze się pod uwagę przy tzw. określaniu jego wysokości?

 

Określając zadośćuczynienie należy pamiętać, iż ma ono charakter jednorazowy. Obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie poszkodowanego, także te, które będzie odczuwać w przyszłości. Przy jego określaniu należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości. Jeżeli nie można ich było przewidzieć, otwarta pozostaje droga do odrębnego przyznania odpowiedniej sumy w razie ujawnienia się nowej krzywdy. Takie stanowisko można odnaleźć w orzecznictwie m.in. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1998r (sygn. akt II CKN 608/907, niepubl.), gdzie sąd potwierdził regułę, iż uprzednie przyznanie zadośćuczynienia nie wyłącza przyznania poszkodowanemu odpowiedniej sumy w razie ujawnienia się nowej krzywdy, której nie można było przewidzieć w ramach podstawy poprzedniego sporu. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają kryteriów, jakimi należy kierować się przy wyliczaniu (miarkowaniu) wysokości zadośćuczynienia. W tej sytuacji należy kierować się orzecznictwem sądów powszechnych, szczególnie Sądu Najwyższego. Analizując linię orzecznictwa zwracają uwagę najczęściej powtarzające się czynniki mające wpływ na wysokość zadośćuczynienia, do których należą:

·         stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego wyrażający się w kalectwie, oszpeceniu, ograniczeniach ruchowych, ograniczeniach wykonywania czynności życia codziennego (wysokość zadośćuczynienia powinna być miarkowana proporcjonalnie do stopnia uszczerbku na zdrowiu tzn. im jest wyższy stopień uszczerbku tym wyższa powinna być wysokość zadośćuczynienia);

·         długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji - bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne, okres dochodzenia do względnej sprawności, przywrócenie prawidłowych funkcji organizmu etc. (wysokość zadośćuczynienia powinna uwzględniać ogół cierpień natury fizycznej poszkodowanego, długotrwałość cierpień – im większe i dłuższe cierpienia tym wyższa wysokość zadośćuczynienia);

·         wiek poszkodowanego (generalnie orzecznictwo zmierza w takim kierunku, że im poszkodowany jest młodszy tym wyższe powinno być dla niego zadośćuczynienie);

·         płeć poszkodowanego (w konkretnych przypadkach czynnik płci powinien być brany pod uwagę np. inaczej należy miarkować zadośćuczynienie dla kobiety, która na skutek wypadku ma zniekształconą twarz i szereg widocznych blizn, a inaczej w analogicznym przypadku dla mężczyzny);

·         poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości (na podwyższoną wysokość zadośćuczynienia wpływają takie czynniki jak: niemożność podjęcia pracy, wykonywania wyuczonego zawodu, uprawiania sportu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, aktywnego korzystania z życia i rozrywek);

·         aktualna i zmieniająca się stopa życiowa społeczeństwa polskiego oraz sytuacja materialna społeczności na terenie zamieszkania poszkodowanego (wcześniejsze orzecznictwo wskazywało na konieczność uwzględnienia w wysokości zadośćuczynienia zamożności, zasobności poszkodowanego z uwzględnieniem otoczenia ekonomicznego w jakim poszkodowany się porusza);

·         inne czynniki wpływające na poczucie krzywdy uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, np. miarkując zadośćuczynienia za utracony palec w wypadku inaczej należy podchodzić do przeciętnego człowieka a inaczej do muzyka, dla którego palec jest wyjątkowo istotną częścią ciała.

 

Czym jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jakie są jego zasadnicze cechy

Rzecznik Praw Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę obok zwrotu wszystkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (najczęściej w praktyce kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, adaptacji i przebudowania mieszkania z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnej po wypadku osoby), przyznania renty wyrównawczej (uzupełniającej), renty tymczasowej na zwiększone potrzeby, jednorazowego odszkodowania (kapitalizacji renty) – wszystkie powyżej sygnalizowane świadczenia zostały szerzej omówione w kolejnych odpowiedziach na pytania - jest zasadniczym świadczeniem związanym z realizacją obowiązków odszkodowawczych tytułem szkody na osobie płynących z odpowiedzialności deliktowej m.in. w następstwie wypadków drogowych. Szczególnie przy tragicznych w skutkach wypadkach, patrząc na jego wymiar ekonomiczny, należy je kwalifikować jako podstawowe świadczenie kompensujące powstałą szkodę nazywaną tutaj krzywdą tzn. szkodę osobową o charakterze niemajątkowym.  Omawiane świadczenie  precyzuje art. 445 § 1 k.c. odwołujący się do treści art. 444 § 1 k.c. stanowiąc, iż osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Oczywiście na etapie postępowania likwidacyjnego zakład ubezpieczeń zadośćuczynienie realizuje na podstawie swojej odpowiedzialności gwarancyjnej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej m.in. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z jego ruchem, bez konieczności uciekania się przez poszkodowanego do drogi sądowej. Omawiając zasadnicze cechy tej instytucji trzeba stwierdzić, iż zadośćuczynienie jest świadczeniem:

•    jednorazowym (wypłacanym co do zasady jeden raz bowiem przy jego określaniu należy uwzględnić w jego wysokości wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości – ale jeżeli nie można ich było przewidzieć, otwarta pozostaje droga do odrębnego przyznania odpowiedniej sumy w razie ujawnienia się nowej krzywdy);

•    pieniężnym (wyrażonym w środkach pieniężnych – płatniczych, wypłacane jest zwykle na konto poszkodowanego lub w gotówce);

•    mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (jego zadaniem jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanym z doznaną krzywdą, która przejawia się rozmiarem kalectwa, oszpeceniem, ograniczeniami ruchowymi, ograniczeniami w możliwości wykonywania czynności życia codziennego, długotrwałością cierpień, leczenia, rehabilitacji (chodzi tutaj o bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne, okres dochodzenia do względnej sprawności, przywrócenie funkcji organizmu etc.), poczuciem bezradności życiowej, ograniczeniem widoków i możliwości poszkodowanego w przyszłości (chodzi tutaj o niemożność podjęcia pracy, wykonywania wyuczonego zawodu, uprawiania sportu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, aktywnego korzystania z życia i rozrywek);

•    osobistym tzn. przynależne jest poszkodowanemu przy czym są tutaj dwa wyjątki tzn. prawo do zadośćuczynienia przechodzi na spadkobierców poszkodowanego ale tylko wtedy gdy roszczenie o nie zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo o nie zastało wytoczone jeszcze za życia poszkodowanego;

•    fakultatywnym tzn. w pewnym sensie uznaniowym bowiem sądowi orzekającemu pozostawia się daleko idącą swobodę w jego przyznaniu i określeniu jego wysokości ale nie oznacza to, że jest tutaj pełna dowolność w jego orzeczeniu.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

 

http://rzu.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-szkody-osobowe/Czym_jest_zadoscuczynienie_za_doznana_krzywde_jakie_sa_jego_zasadnicze_cechy___1591

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko (*)
Uzupełnij
E-mail (*)
Podaj prawidłowy adres
Telefon
Nieprawidłowe dane
Temat wiadomości
Nieprawidłowe dane
Wiadomość (*)
Uzupełnij
Dołącz plik (do 2MB)
Nieprawidłowe dane
Kod (*) Kod
  Odśwież
Nieprawidłowe dane

 
 
 
  
  

 

Dolna Wilda 88/7 | 61-501 Poznań 

Zadzwoń do nas: 501 366 643  

Back to top
Back to top